Liigu sisu juurde
Mänguarvuti RX6600

Rendi Mänguarvuti RX6600

 • Protsessor: Intel Core i5 (6 core)
 • Videokaart: AMD Radeon RX6600XT 8GB
 • Vahemälu: 32GB DDR5
 • Wifi: olemas
 • Bluetooth: olemas
 • Kõvaketas: 1TB SSD NVME
 • Korpus: ATX + 500W PSU
 • Muu: VR toega ja võimekusega
 • Tarkvara: Windows 11 PRO
 • Pakiautomaadiga saatmise võimalus üle Eesti
 • Komplektis: Toitekaabel, juhtmevaba klaviatuur, juhtmevaba hiir, pakend.
 • ID: IT100809

Omadus Väärtus
Protsessor Core i5
Kõvaketas (GB) 1024
Vahemälu (GB) 16
Tootja Trumpit
Graafikakaart RX6600XT
Mänguarvuti RX6600
23€ Ööpäev
48.3€ 3 Ööpäeva
78.89€ Nädal
165.6€ Kuu
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Kohalevedu + äravedu
1.5 €/km min 39 €
Kohalevedu + paigaldus + äravedu
1.5 €/km min 39 € + 50 €
Kohalevedu + paigaldus
1.5 €/km min 39 € + 25 €
Kohalevedu
1.5 €/km min 39 €
Omniva pakiautomaat 9 €
Kuller 19 €
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimused

Kehtivad alates 28.03.2024

1. Mõisted

1.1. Rendileandja on Trumpit OÜ registrikoodiga 12386565 ja asukohaga Keemia 4, 10616 Tallinn, Estonia 1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected] 1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu. 1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik 1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping. 1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada. 1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.

2. Üldised tingimused

2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud. 2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Seadmete transporti pakiautomaadi- või kullerteenusega, paigaldust või äravedu, eeldab rendileandja, et seadme(te)le tullakse järgi ja need tagastatakse Rendileandja asukoha aadressile. 2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada. 2.4. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul. Rendileandja ei tegele seadmete remondi ega defekteerimisega. Kahju tekitamise korral on kahjusummaks kahjustatud seadmete turuväärtus. Rendileandjal on õigus esitada pretensioone kahe nädala jooksul peale rendiperioodi lõppu. 2.5. Seadmed tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires. 2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus. 2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ 2.8. Tarneviisideks on pakiautomaadid, kullerteenus ja ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile. 2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.

3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel

3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et 3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega; 3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks; 3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames; 3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.

4. Rentniku kohustused

4.1. Rentnik kohustub 4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg, 4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks, 4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu. 4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses, 4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks. 4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele, 4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt, 4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel 4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

5. Rendileandja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub 5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed, 5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist. 5.1.3 Rendileandja kohustub osutama lisateenuseid ajavahemikus 9:00 - 17:00 tööpäevadel ehk tööajal. Väljaspool tööaega lisateenused, paigaldusteenused või transporditeenused on võimalikud vaid erikokkuleppe alusel. Rendileandjal ei ole kohustust väljaspool tööaega lisateenuseid, paigaldusteenuseid või transporditeenuseid osutada.

6. Vastutus

6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko. 6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna. 6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike. 6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise eest.

7. Lepingu pikenemine ja lõppemine

7.1. Leping lõpeb: 7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt, 7.1.2. renditud Seadmete hävimisel, 7.1.3. poolte kokkuleppel 7.1.4. rendileandja nõudmisel 7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel 7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel