Liigu sisu juurde
Pakiautomaadi kapp nr 14

Rendi Pakiautomaadi kapp nr 14

Rendi Keemia 4, Tallinn maja esimesel korrusel asuv pakiautomaadi kapp ja kasuta seda nutikalt:

  • ava distantsilt
  • võta vastu ja väljasta saadetisi
  • Kõrgus: 330mm
  • Laius: 340mm
  • Sügavus: 770mm

Kappi saad rentida ja kasutada kontaktivabalt, valides kalendrist rendiperioodi ja lisades ostukorvi. Peale tasumist ja lepingu allkirjastamist, tekib Teile kapi kasutamise ligipääs automaatselt Rentster.ee keskonda.

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Pakiautomaadi kapp nr 14
2€ Ööpäev
4.2€ 3 Ööpäeva
6.86€ Nädal
14.4€ Kuu
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Pakiautomaadi kapi renditingimused

Kehtivad alates 01.09.2023

1. Mõisted

1.1. Rendileandja on Trumpit OÜ registrikoodiga 12386565 ja asukohaga Keemia 4, 10616 Tallinn, Estonia

1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected]

1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.

1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik 

1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud rendileping.

1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus Kappi oma valduses hoida ja kasutada.

1.7. Kapp on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.

2. Üldised tingimused

2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega ja rendilepingu digiallkirjastamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on Kapi renditingimustega tutvunud ja nõustunud.

2.2. Kappi saab rentida, tulles kohale aadressile Keemia 4, Tallinn, trepist üles, peauksest sisse, esimene korrus.

2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Kapi rentimisest, kui Kapi kasutama tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.

2.4. Kui Kapi tagastamisel ilmneb, et Kapile on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või kapp on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.

2.5. Teisi Kapi üleandmisviise ei Rendileandja paku, vaid iseseisev iseteeninduslik viis.

2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.

2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ

2.8. Tarneviise ei pakuta, vaid ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.

2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.

3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel

3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et

3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditava Kapiga ja nende tehnilise andmetega;

3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Kapi kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Kapi nõuetekohaseks kasutamiseks;

3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;

3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.

4. Rentniku kohustused

4.1. Rentnik kohustub

4.1.1. tagastama Kapi mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,

4.1.2. kasutama renditud Kapi heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Kapi rikete ning kahjustuste tekke või Kapi varguse vältimiseks,

4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt Kapile tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.

4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Kapi kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,

4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Kapi mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Kapis olevate seadmete kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

4.1.6. tasuma õigeaegselt ja ettemaksu alusel Kapi kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,

4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Kapist midagi välja.

4.1.8. tagastama Kapi sama puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel

4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Kapile tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

5. Rendileandja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub

5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud Kapi,

5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist

6. Vastutus

6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Kapi säilimise eest alates Kapi valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka Kapi juhusliku hävimise riisiko.

6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.

6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud Kapi tehniline rike. Kapi rikke või mittesobivuse korral on Rendileandjal õigus esimesena Kapp asendada, kui see osutub Rendileandja poolel võimatuks või Rendileandjal ei ole pakkuda teist sobivat Kappi, alles siis järjekorras teise variandina on õigus Rentnikul õigus nõuda ettemaksu tagastamist peale Kapi tagastamist.

6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, teenuste toimivuse eest, kui on tellitud midagi lisaks.

7. Lepingu pikenemine ja lõppemine

7.1. Leping lõpeb:

7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Kapi tagastamisel Rentniku poolt,

7.1.2. renditud Kapi hävimisel,

7.1.3. poolte kokkuleppel

7.1.4. rendileandja nõudmisel

7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel

7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel

7.1.7. Rendilepingut saab pikendada sõlmides uus rendileping Rentster portaali kaudu ennem kehtiva rendilepingu lõpuaega ja tasudes Rentster portaali kaudu, uut Rendilepingut saab sõlmida valides Kapp, mida soovitakse uueks perioodiks Rentida, valides algusajaks eelmise rendilepingu lõpuaeg ja valides uue rendilepingu lõpuaeg, kui uut Rendilepingut ei sõlmita ennem kehtiva rendilepingu lõpuaega tuleb Kapp tagastada Rendileandjale hiljemalt kehtivas Rendilepingus märgitud lõpuajal.

7.1.8. Kapi mitte õigeaegsel tagastamisel kohustub Rentnik tasuma ületatud perioodi eest renditasu, ületatud perioodi eest tasu arvestatakse tunni täpsusega alates eelmise rendilepingu lõpu ajast

7.1.9. Kui Rentnik viivitab tagastamisega 48h peale rendiperioodi lõppu ühtlasi ei sõlmi uut Rendilepingut uueks rendiperioodiks on õigus Rendileandjal nõuda leppetrahvi 100 Eurot iga ületatud päeva eest.

8. Lepingu muutmine ja tühistamine

8.1. Sõlmitud lepingus saab teha muudatusi ennem rendiperioodi algust.

8.2 Rendiperioodi ajal, või peale rendiperioodi lõppu rendilepingut, renditellimuse sisu, perioodi või koostatud arvet enam muuta ei saa.

8.3 Rendileping on õigus tühistada 24h ennem rendiperioodi algust ja ettemakstud summa tagastatakse.

8.4 Rendilepingu tühistamise korral vähem kui 24h ennem rendiperioodi algust tagastatakse 50% ettemakstud summast.

8.5 Rendiesemetele rendiperioodiajaks mitte järele tulemise korral rendileping kehtib kuni rendiperioodi lõpukuupäevani ja on õigus Kapi kasutamist alustada kuni rendiperioodi lõpuajani. Mitte kasutamise korral tasutud summat ei tagastata.